پست الکترونیک: info@daya-eg.com

تماس : 26206124

تحلیل بنیادی

سرمایه­ گذاری به معنای فدا کردن منافع امروز برای منافع بیش­تر در آینده دارای جنبه‌های مختلف است که دو جنبه آن حائز اهمیت است: تجزیه‌وتحلیل

تفاوت تحلیل تکنیکی و بنیادی

در روش تحلیل بنیادی، اصول ارزیابی بر اینکه «کدام» عامل‌ها، ارزش را تعیین می‌کنند و «چرا» ارزش‌ها تغییر می‌یابند استوار است. درحالی‌که تحلیلگر تکنیکی بر