پست الکترونیک: info@daya-eg.com

تماس : 26206124

تحلیل تکنیکی

تجزیه‌وتحلیل تکنیکی به‌عنوان یک روش تجزیه‌وتحلیل قابل‌قبول در حوزه مالی مورد توجه قرارگرفته است که با استفاده از اطلاعات تاریخی به پیش‌بینی حرکات قیمت می‌پردازد

تحلیل بنیادی

سرمایه­ گذاری به معنای فدا کردن منافع امروز برای منافع بیش­تر در آینده دارای جنبه‌های مختلف است که دو جنبه آن حائز اهمیت است: تجزیه‌وتحلیل